Verkossa ohjattua opiskelua

Verkko-opinnoista perustietoa

Verkko-opinnoissa tavoitteena on perehtyä niihin tietoihin, joiden hallitseminen on kriittistä vähittäiskauppayrittäjälle K-ruokakaupassa ja joiden käytännön osaamista syvennetään kauppiasharjoittelussa.

Kasvattajakauppias ohjaa kauppiasharjoittelijan työssä oppimista harjoittelukaupassa verkko-opintojen pohjalta.

Opiskelu on jaettu opintojaksoihin

Ruokakeskon Kauppiasvalmennus koostuu neljästä opintojaksosta.

Jokaiseen opintojaksoon liittyy ohjattua käytännön harjoittelua harjoittelukaupassa, työssä oppien. Kauppiasharjoittelija saa harjoittelutehtävistään aina henkilökohtaisen palautteen ja osaamisen kehittymistä seurataan koko valmennuksen ajan. Harjoittelutehtävien arvioinnista, palautteen antamisesta ja harjoittelijan ohjauksesta vastaavat Ruokakeskon eri asiantuntijat.

Opintojaksojen tavoitteet

Eri opintojaksojen tavoitteet on määritelty seuraavasti:

Ensimmäisen opintojakson tavoitteena on, että valmennettava

 • ymmärtää K-ryhmän arvoja ja miettii niiden sopivuutta omaan arvomaailmaansa
 • tuntee harjoittelukaupan nykyisen ja potentiaalisen asiakaskunnan rakenteen ja ostokäyttäytymisen
 • ymmärtää myynnin ja markkinaosuuden kasvattamisen merkityksen
 • ymmärtää kilpailijaseurannan merkityksen ja osaa hyödyntää kilpailijatietoa kaupan toiminnan osana
 • osaa asemoida kauppansa paikkakunnan kauppapaikkaverkoston (markkinajohtaja/haastaja/seurailija) osana
 • tiedostaa kauppansa roolin alueen PT-markkinoilla

Toisen opintojakson tavoitteena on, että valmennettava

 • tietää ja ymmärtää ketjusopimuksen ja muiden toimintaa ohjaavien sopimusten merkityksen K-kauppiaalle – sekä omaa valmiudet noudattaa sopimuksia
 • tuntee tärkeimmät prosessit/systeemit/järjestelmät, joita kauppiaiden tueksi tehdään ja kehitetään Keskossa keskitetysti
 • ymmärtää järjestelmien merkityksen kilpailukyvyn rakentamisessa
 • ymmärtää näiden systeemien merkityksen ketjukonseptia toteuttavan ketjuyrityksen eli kaupan kannalta
 • tietää ja osaa toteuttaa esimerkkejä, miten järjestelmistä otetaan hyötyä irti paikallisella tasolla
 • osaa erityisesti tavarapeliin ja saldojen hallintaan liittyvät tehtävät ja työt niin hyvin, että osaa analysoida näiden prosessien tasoa omassa aloituskaupassaan

Kolmannen opintojakson tavoitteena on, että valmennettava

 • oppii tarkastelemaan omaa toimintaansa asiakkaan silmin, myynnin moottoreiden näkökulmista
 • oppii hyödyntämään Ruokakeskon ketjutoiminnan sekä keskitetysti toteutettujen toimintojen kautta saadut hyödyt omassa liiketoiminnassaan
 • ymmärtää, mikä rooli kauppiaan ja henkilökunnan osaamisen kautta saaduilla kilpailueduilla ja lisäarvolla on yksittäisen kaupan menestymisen kannalta
 • osaa hakea aktiivisesti kannattavaa lisämyyntiä kauppakohtaisten kilpailuetujen avulla

Neljännessa opintojaksossa tavoitteena on, että valmennettava

 • tietää kirjanpitolain edellyttämät velvoitteet ja osaa toimia omassa roolissaan velvoitteiden mukaisesti
 • ymmärtää kannattavan liiketoiminnan raamit ja osaa hyödyntää Ruokakeskon tarjoamia kannattavuuden työkaluja
 • käsittää vieraan pääoman ja oman pääoman rakenne-eroja ja tulorahoituksen käsitteen
 • tuntee henkilöstöä koskevan lainsäädännön
 • osaa laatia tehokkaan ja toimivan organisaation
 • hallitsee rekrytointiprosessin ja perehdyttämisen periaatteet
 • osaa varmistaa toimivan tiedonkulun kaupassaan